Skip Navigation Links English  

Graduate Theses


NoStudentTez BaşlığıTypeYearSupervisor
1. Meltem Kaya Küçük Su Kütlelerinde Su Kalitesinin Havza Bileşenleri ile Etkileşimi MS2013Prof Dr. Erdem Ahmet Albek
2. Esra KAÇAR Sulu Çözeltilerden Ultrasonik Sistem ile Renk Giderimi MS2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
3. Alper UĞUROĞLU Seydisuyu Havzası Yeraltı Su Kalitesinin ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi MS2013Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
4. Hicran ALTUĞ Bazı Hava Kirleticilerinin İlkokul Çocuklarında Solunum Fonksiyonları ve Astım ve Alerjik Hastalıklarla İlişkili Semptom Prevalansına Etkisi PhD2013Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
5. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ Atmosferik Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü İçin Pasif Örnekleyici Geliştirilmesi ve Kullanımı PhD2013Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu - Doç. Dr. Eftade Gaga
6. Alp Özdemir Türkiye'de Demiryolu Ulaşımının Yaşam Döngüsü Analizi ve Yaşam Döngüsü Maliyeti Yöntemleri ile Değerlendirilmesi MS2013Doç. Dr. Müfide Banar
7. Seçil GÜREL Karışık Endüstriyel Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı MS2013Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren - Prof. Dr. Yusuf Yavuz
8. Seda HERGÜNVARIM Ultrasound Ortamında E.COLİ Dezenfeksiyonuna Sistem Parametrelerinin Etkisi MS2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
9. Zerrin ÇOKAYGİL Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit Film Üretilmesi ve Gıda Ambalajı Olarak Değerlendirilmesi PhD2013Doç. Dr. Müfide Banar
10. Merve UYLAŞ Seyitgazi Yöresi İçme Sularında Bor Seviyelerinin Araştırılması MS2013Prof. Dr. Arzu Çiçek
11. Aylin KARAKAŞ Model Süt Endüstrsi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması MS2013Doç. Dr. Yusuf Yavuz
12. Fatma AKBIYIK Felent Çayı'nda Mikro ve Makro Elementlerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması MS2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
13. Ömer GÜNGÖR Aşağı Porsuk Çayı Havzasında Askıda Katı Madde Taşınımının Belirlenmesi ve Modellenmesi MS2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
14. Burcu ŞİMŞEK Şehirsel Havzalarda Oluşan Kirliliğin HSPF ile Modellenmesi ve İklim Değişikliği Etkilerinin Belirlenmesi-Eskişehir Örneği MS2011Doç. Dr. Mine Albek
15. Ayşe KANDEMİR Peynir Altı Suyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı MS2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
16. Ersin AYTAÇ Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Tekstil Atıklarının Arıtımı MS2011Doç.Dr.Ümran TEZCAN ÜN
17. Kağan ERYÖRÜK Et kesim ve paketleme tesisi atıksularının elektrokimyasal yöntemle arıtımı MS2011Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
18. Vildan AKYILDIZ Lastikten Türetilmiş Yakıt Pirolizi PhD2011Doç.Dr.Müfide BANAR
19. Uğur ÖNCEL Tekstil Endüstrisi Arıtma Çamurlarının İyileştirilmesi MS2010Yard. Doç. Dr. Mine Albek
20. Muhammed ERYILMAZ Biyokütleden Elde Edilen Aktif Karbonlar ile Sulu Çözeltiden Ağır Metal ve Boyarmadde Giderimi MS2010Yard. Doç. Dr. Özgül Gerçel
21. Gülşah TULGER Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetiminin Planlanması ve Tesis Yer Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri’nin Kullanımı MS2010Doç.Dr.Müfide BANAR
22. Gülçin DEMİREL İskenderun ve Payas’taki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Uçucu Organik Bileşiklere Kişisel Maruziyetlerinin İncelenmesi MS2010Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
23. Güven SEYDİOĞLU Bitkisel Atıkların Granül Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi MS2009Doç.Dr.Özgül GERÇEL
24. Ayla GÜN Türkiye Akarsularında Bor ve Organik Madde Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MS2009Doç.Dr.Mine ALBEK
25. Mutlu Uğur AKÇAY Ozon ve Biyofiltrasyonla Doğal Organik Madde Giderimi ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Oluşum Potansiyellerinin Belirlenmesi MS2008Yrd.Doç.Dr.Hatice İNAN
26. Zehra YİĞİT Fotokatalitik Arıtmanın Doğal Organik Madde (DOM) Karakterizasyonu ve Içme Suyu Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ)’ne Etkisi MS2008Yrd.Doç.Dr.Hatice İNAN
27. E.Esra GEREK Yeraltı Suyunun Ileri Dezenfeksiyonu Ve Toksisitesinin Incelenmesi MS2008Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
28. Akif ARI Eskişehir Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Derişimlerinin Ve Kaynaklarının Belirlenmesi MS2008Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
29. Filiz BAYRAKÇI KAREL Antibakteriyel Malzeme ve Sistemlerin Geliştirilmesi ve Dezenfeksiyon Uygulamaları PhD2008Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
30. Aysun ÖZKAN Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı PhD2008Doç.Dr.Müfide BANAR
31. Ayşe Gülhan KOYUNCU Şeker Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması MS2006Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
32. Alev KULAÇ Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Için Katı Atık Yönetim Sistemi Seçiminde Analitik Serim Süreci (Anp) Yaklaşımı MS2006Doç.Dr.Müfide BANAR
33. Erkan YILMAZ OHSAS 18001 Iş Sağlığı, Iş Güvenliği Yönetim Sisteminin Çevre Yönetim Sistemine Entegrasyonu-Seramik Sektörü Uygulaması MS2006Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
34. Canan GÜREL Tekstil Endüstrisi Atıksularında Boyarmadde Ve Toksisitenin Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi MS2006Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
35. Tuğba AYVAZ KAHRAMANTEKİN Atmosferik Partiküllerde Iyon Analizi ve Istatistiksel Değerlendirme MS2006Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
36. Saye Nihan ÇABUK Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Stratejik Çevresel Değerlendirme Çalışması: Eskişehir Kenti Için Toplu Konut Alanı Yer Seçimi MS2006Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
37. Ebru ÖNDER Sulu Organik Çözeltilerin Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması PhD2006Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
38. Ozan Devrim YAY Eskişehir ve Yakın Çevresinde Yüzey Ozon Dağılımının MM5-CAMx Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi PhD2006Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
39. Hatice Kalyoncu Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’nin Atık Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi MS2005Doç.Dr.Müfide BANAR
40. Zerrin ÇOKAYGİL Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi MS2005Doç.Dr.Müfide BANAR
41. Özlem ÖZDEN Hava Kalitesinin Monitorlanmasında Pasif Örnekleyicilerin Kullanılması MS2005Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
42. Serdar GÖNCÜ Iklim Değişikliğinin Su Havzalarına Etkisinin HSPF Modeli Ile Incelenmesi PhD2005Prof.Dr. Erdem ALBEK
43. Semra MALKOÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisi Küllerinin Mikrobiyolojik Açıdan Incelenmesi, Toksisite Ve Mutajenite Tayinlerinin Yapılması PhD2004Doç.Dr.Müfide BANAR
44. Serkan UĞUR Zeytinyağı Atık Sularının Elektrokimyasal Arıtımı MS2004Doç.Dr.Ümran TEZCAN ÜN
45. Çiğdem VARDAR Eskişehir Katı Atık Depolama Sahasından Alınan Toprak Ve Bitki Örneklerindeki Kirletici Bileşenlerin Belirlenmesi MS2004Doç.Dr.Müfide BANAR
46. Ümit ALTAY Zeytinyağı Atıksularının Arıtımında Elektrokimyasal Yükseltgemenin Uygulanması MS2004Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
47. Banu KARAKURT Türkiye Akarsularında Debi, Ph, Alkalinite Ve Sülfatta Yıllar Boyu Eğilimlerin İzlenmesi MS2003Prof.Dr. Erdem ALBEK
48. Hicran ÇINAR Eskişehir Için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması MS2003Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
49. Filiz BAYRAKÇI Antibakteriyel Dolgulu Kolonlarda Bakteri Dezenfeksiyonu MS2002Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
50. Oğuzhan TÜZEL Sulardan Elektrokimyasal Yöntemle Bakteri Giderimi MS2002Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
51. Aysun ÖZKAN Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu Ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi MS2002Doç.Dr.Müfide BANAR
52. Yeşim AKSAKAL Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi’nde Entegre Katı Atık Yönetimi Uygulaması MS2002Doç.Dr.Müfide BANAR
53. Özgül GERÇEL Hidrojen Sülfür Gazının Elektrokimyasal Giderimi PhD2002Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
54. Mine ALBEK Seydi Suyu Havzasında Yaygın Kaynak Kirliliğinin Sediment Bazında Modellenmesi PhD2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
55. Ümran Tezcan ÜN Baca Gazından Elektrokimyasal Kükürt Dioksit Giderimi PhD2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
56. İsmail KARAÇAM Bozüyük Yöresinde SO2’den Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Bazı Bitki Türleri ile İzlenmesi MS2001Doç.Dr. Arzu ÇİÇEK
57. Nilüfer TETİK Bozüyük Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerde ve Topraklarda Besi Elementlerinin Dağılımı MS2001Doç.Dr. Arzu ÇİÇEK
58. Hülya TUNA Bozüyük Yöresindeki Endüstriyel Faaliyetlerden Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin Toprak ve Bitkideki Birikimi MS2001Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
59. Serdar GÖNCÜ Seydi Suyu'nda Azot ve Fosfor Döngüsünün Modellenmesi MS2001Prof.Dr. Erdem ALBEK
60. Ebru ÖNDER Yüzey Aktif Maddelerin Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan Uzaklaştırılması MS2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
61. Elif ATASOY Eskişehir’de Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Emisyon Potansiyelinin belirlenmesi MS2001Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
62. Zeynep Pınar ÖZTÜRK Eskişehir’de Konutsal Isıtma Sistemleri, Enerji Kullanımı ve Emisyon Kaynaklarının Mahalleler Bazında Dağılımlarının Haritalandırılması MS2001Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
63. Zuhal KOLAYLI Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Adsorpsiyon Önişlemi ile Alüminyum Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Giderilmesi MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
64. Şehnaz GÖKŞEN Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Kimyasal Koagülasyon Önişlemi ile Demir Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Giderilmesi MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
65. Yusuf YAVUZ Tekstil Atıksularından Boyarmaddelerin Elektroadsorpsiyonla Uzaklaştırılması MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
66. Sema ÜNAL Metal İşlem Sanayiinde Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Performansı ve Rehabilitiasyon Planlaması MS1998Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
67. Fatma BİLGE Porsuk Baraj Gölü Su Kalitesi İzleme Çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması MS1997Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!