Skip Navigation Links English  

Research ProjectsNoKonuTypeProject NoStartDateDurationBudgetExecuter
1. Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin DeğerlendirilmesiAÜ-BAP1301F037201324 ay Doç. Dr. Müfide BANAR
2. Kütahya Hava Kalitesinin ve Partikül Madde Genotoksisitesinin Araştırılması.AÜ-BAP 2013  Doç. Dr. Eftade GAGA
3. Kütahya'da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Kaynakların Tespiti, Ölçümler ve Sağlık Riski AnaliziTÜBİTAK112Y305201336 ay Doç. Dr. Eftade GAGA
4. Eskisehir Atmosferindeki PM2.5 Örneklerinin Kimyasal Karakterizasyonu ve Ikincil Organik Aerosol Katkısının BelirlenmesiTÜBİTAK113Y3242013  Araş. Gör. Akif ARI
5. Kemilüminesans Ölçümüne Dayalı NOx Analizöründe Su Girişim Etkisinin Seçici Membran Kullanılarak Giderilmesi ve Analizör Veriminin BelirlenmesiAÜ-BAP1209F148201212 ay10.000 TLYrd. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY
6. Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemi ile BelirlenmesiAÜ-BAP1209F145201212 ay9.221 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
7. Porsuk Baraj Gölü’nün Katmanlaşmaya Bağlı Çözünmüş Oksijen Derişiminin Monitorlanması ve Gölün Doğal Özümseme Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Hipolimnetik Havalandırma Yönteminin Uygunluğunun AraştırılmasıAÜ-BAP1208F129201224 ay48.371 TLYrd. Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
8. Borabey Göleti ve Havzasının Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Havza – Gölet Kalite Dinamiğinin İncelenmesiAÜ-BAP1206F097201224 ay44.301 TLProf. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
9. Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Elektrokimyasal ve Kombine (Elektrokimyasal-Biyolojik) Yöntemlerle ArıtımıAÜ-BAP1203F051201212 ay55.999 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
10. Ultrasonik Sisteme Çeşitli Ortam İyonlarının Etkisinin İncelenmesiAÜ-BAP1202F028201212 ay49.929 TLYrd. Doç. Dr. Filiz BAYRAKÇI KAREL
11. Ultrasonik Sistemle Sulardan Renk GiderimiAÜ-BAP1202F027201212 ay49.997 TLYrd. Doç. Dr. Filiz BAYRAKÇI KAREL
12. Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Bitkilerle Arıtımı ve Bitkilerin Piroliz Yoluyla DeğerlendirilmesiAÜ-BAP1102F025201124 ay Yrd.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
13. Elektrokimyasal Yöntemle Kağıt Endüstrisi Atıksuyunun ArıtımıAÜ-BAP1101F006201112 ay10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
14. Kırsal, Kentsel ve Tünel Ortamlarında Çok Halkalı Aromatik Bileşikler (PAH) ve Uçucu Organik Bileşikler (UOB): Derişimleri, Kaynakları, Emisyon Faktörleri ve PAH’ların Gaz Partikül DağılımlarıAÜ-BAP1103F065201124 ay41.111 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
15. Et, Kesim ve Paketleme Atıksularının Borusal Reaktörde Elektrokimyasal ArıtımıAÜ-BAP1006F1392011 10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
16. Peynir Altu Suyunun Elektrokoagulasyon Yöntemiyle ArıtımıAÜ-BAP1101F00720112011 10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
17. Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların Pirolizi ve Katı Ürünün Karbon Siyahı Olarak DeğerlendirilmesiTÜBİTAK108Y267200924 ay217.600 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
18. Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Ölçümünde Kullanılan Pasif Örnekleyicilerin Saha ve Laboratuar Koşullarında ValidasyonuAÜ-BAP080235200836 ay503.530 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
19. Atık Lastiklerin Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin KarakterizasyonuAÜ-BAP080237200836 ay497.200 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
20. Atmosferik Organik Bileşiklerin Ölçümü İçin Pasif Örnekleyici Geliştirilmesi ve KullanımıAÜ-BAP080232200824 ay20.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
21. Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkilerinin BelirlenmesiAÜ-BAP080227200824 ay20.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
22. Yeraltı suyunun elektrokimyasal dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon sonrası toksisitesinin belirlenmesiTÜBİTAK 2008 20.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
23. Nanoteknolojik Malzeme Katkılı Hibrit Su Dezenfeksiyon Sistemi UygulamasıTÜBİTAK108Y019200824 ay150.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
24. Aşağı PORSUK Çayı Havzasında İklim Değişikliğinin Hidrolojik Çevrime ve Su Kalitesine Etkilerinin HSPF Modeli Kullanılarak İncelenmesi ve En iyi Su Yönetimi Stratejilerinin BelirlenmesiTÜBITAK108Y091200836 ay267.076 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
25. Elektrokimyasal Yöntemlerle Şeker Fabrikası Atıksularının Arıtımı AÜ-BAP04 02 602007 48.213 TLProf. Dr. Savaş KOPARAL
26. Türkiye'de Uluslararası Trafiğe Açık Havaalanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının AnaliziAÜ-BAP05 15 21200736 ay3.500 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
27. Çevre Mühendisliği Bölümü Altyapısının İyileştirilmesiAÜ-BAP07 02 26200712 ay403.073 TLYar. Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
28. Bolu Atmosferinde PCB (Çok Klorlu Bifeniller)’Lerin Karakterizasyonu ve Kaynak BelirlenmesiAİBÜ 2007 15.000 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
29. Mogan Gölü (Ankara) Bentik Omurgasızlarında (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Taksonomik Incelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abeyyotik Ögelerde Birikimlerinin AraştırılmasıTÜBİTAK107T2872007 20.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
30. Erzurum Kent Merkezinde Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Alansal DağılımıTÜBİTAK107Y0212007 335.000 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
31. Eskişehir ve Iskenderun'da Temiz Hava Için El Ele (Together Towards Clean Aır in Eskisehir And Iskenderun-Turkey. MATRA Projesi (MATRA Project) MATRA 200736 ay698.344 €Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
32. Ozon Biyofiltrasyon Ve Nano Film Bazlı Fotokatalitik Arıtma seçenekleri ile içme suyu kalitesinin arttırılmasıDPT 200636 ay Yrd. Doç. Dr. Hatice İNAN
33. Hava Kalitesini İzleme ve Ölçüm İstasyonunun Kurulması ve Modelleme Alt Yapısının GüçlendirilmesiAÜ-BAP05 02 40200612 ay345.000 TLProf. Dr. Serap KARA
34. Tekstil Sektöründe Kullanılacak Gümüş Içerikli Nano Boyutlu Biyo Antimikrobiyal Malzemelerin GeliştirilmesiSANTEZ 2006 100.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
35. Kalite Yönetimi ve Öz Değerlendirme Çalışması AÜ-BAP05 02 382005 11.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
36. Metal iyon katkılı hidroksiapatit esaslı antibakteriyel seramik tozun karakterizasyonu ve sitotoksisitesinin belirlenmesiAÜ-BAP05 02 10200512 ay9.999 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
37. Kentsel Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin (PAHs) Monitorlanması: Karakterizasyonu ve Kaynak BelirlemeAÜ-BAP05 02 22200524 ay101.496 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
38. Eskişehir Ilinin Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Karakterizasyon, kaynak belirleme ve sağlık etkileriTÜBİTAK104Y2632005 89.100 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
39. Ozon, Biyofiltrasyon ve Nano Film Bazlı Fotokatalitik Arıtma Seçenekleriyle Içme Suyu Kalitesinin ArttırılmasıDPT2005K1201102005 550.000 TL 
40. Nano Kristal Titanyum Dioksit Film Tabakası Uygulaması Ile Foto(elektro)katalitik (FEK) Solar Arıtma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Içme Suyu Arıtımında KullanılmasıTÜBİTAK104Y2482005 83.000 TL 
41. Evsel Katı Atık Yönetim Sistemleri Kapsamında Toplama ve Taşıma Koşullarının OptimizasyonuAÜ-BAP05 02 39200536 ay9.962 TLDoç. Dr. MÜfide BANAR
42. Antibakteriyel Malzeme ve Sistemlerin Geliştirilmesi ve Dezenfeksiyon UygulamalarıAÜ-BAP05 02 09200536 ay19.998 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
43. Atık Suda Dispers Boya Giderimi DPT2005K120110200512 ay50.000 TLDoç. Dr. Özgül GERÇEL
44. Sepiyolit ve Zeolit’in Çöp Deponi Tabakalarında Kullanımının AraştırılmasıTÜBİTAK 2005   
45. Eskişehir’de Çevre Kalitesinin Bitkiler Aracılığı ile BiyomonitorlanmasıAÜ-BAP05 29 48200524 ay470.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
46. Integrated Health-Care Waste Management of IstanbulLIFELIFE/TCY/TR/0542004 569,000 €Doç. Dr. Müfide BANAR
47. Development of Higly Functional Surfactants and Their Application on Tar Removal from Sand  2004  Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL
48. Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)AÜ-BAP04 02 05200417 ay10.000 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
49. Sulu Organik Çözeltilerin Elektrokimyasal Yöntemle ArıtılmasıAÜ-BAP04 02 03200427 ay19.500 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
50. Tarımsal Atık Sulara Uygulanan Bazı Sentetik ve Biyolojik Kökenli Polimerlerin Etkilerinin AraştırılmasıAÜ-BAP 200427 ay51.347 TLDoç. Dr. Mine ALBEK
51. Süt ve Süt Ürünlerin Enstitüsü Atık Sularını Elektrokimyasal Yöntemlerle ArıtılmasıAÜ-BAP 200424 ay162.525 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
52. Adsorpsion Yöntemi İle Boya, Ağırmetal ve Pestisit GiderimiAÜ-BAP04 02 22200436 ay192.018 TLDoç. Dr. Özgül GERÇEL
53. Porsuk Havzası ve Porsuk Nehrinde Zemin, Sediment ve Su Kalitesinin BelirlenmesiTÜBİTAK104Y180200436 ay42.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
54. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle ArıtımıAÜ-BAP03 02 34200336 ay76.919 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
55. Yöresel Hava Kalitesinin Monitorlanmasında Pasif Örnekleyicilerin KullanılmasıAÜ-BAP03 02 51200324 ay10.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
56. İklim Değişikliğinin Su Havzalarına Etkisinin HSPF Modeli İle İncelenmesiAÜ-BAP03 02 60200324 ay17.050 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
57. Atıksuyun Elektrokimyasal Arıtımıyla Hidrojen Üretimi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak KullanılmasıAÜ-BAP03 02 05200336 ay71.903 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
58. Eskişehir’de Hava Kalitesinin NOx ve Ozon Kirliliği Açısından İzlenmesinde Pasif Örnekleme Yönteminin Kullanılması ve Kirlilik Haritalarının ÇıkarılmasıAÜ-BAP02 02 37200336 ay124.118 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
59. Eskişehir atmosferinde fotokimyasal tepkime ürünlerinin monitorlanması ve modellenmesiAÜ-BAP03 02 472003 19.050 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
60. Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle GiderimiAÜ-BAP03 02 11200336 ay39.310 TLDoç. Dr. Ümran Tezcan ÜN
61. Atık akü çözeltilerinden antimon giderilmesi ve geri kazanılmasıAÜ-ANHALT UNI 2002  Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
62. Laboratuar Ölçekli İnsineratörde İşletme Koşullarının Performans ve Atık Giderme Verimliliği Üzerine EtkisiAÜ-BAP02 02 35200236 ay49.891 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
63. Bozüyük Yöresinde Endüstriden Trafikten ve Konutlardan Kaynaklanan Çeşitli Kirleticilerin Bazı Ağaç Yapraklarında, Tarımsal Ürünlerde ve Topraktaki Miktarlarının AraştırılmasıAÜ-BAP01 29 23200136 ay35.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
64. Antibakteriyel Dolgulu Kolonlarda Su DezenfeksiyonuAÜ-BAP01 02 79 200112 ay6.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
65. Eskişehir Evsel Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel/Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle BelirlenmesiAÜ-BAP01 02 17200112 ay6.325 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
66. Tıbbi Atık Yakma Tesisi Gaz Emisyonları ve Küllerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi; Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin YapılmasıAÜ-BAP01 02 20200136 ay10.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
67. Tıbbi Atık Yakma Tesisi Gaz Emisyonları ve Küllerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi; Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin YapılmasıAÜ-BAP01 02 20200136 ay10.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
68. Fenolün Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan GiderimiAÜ-BAP01 02 52200136 ay Prof.Dr.A.Savaş KOPARAL
69. Elementel Demir Üzerinde Krom (VI)’nın İndirgenmesi ve Yüzey Oksitlerinin Reaksiyon Hızına EtkileriAÜ-BAP01 02 64200124 ay5.000 TLYrd. Doç. Dr. Sibel ULUDAĞ DEMİRER
70. Türkiye Akarsularında Askıda Katı Madde Değişiminin İncelenmesiAÜ-BAP03 02 57200124 ay2.094 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
71. Biyokütle Pirolizi ile Elde Edilen Sıvı Ürünlerin Özelliklerinin BelirlenmesiAÜ-BAP01 02 472001 21.742 TL 
72. Yüzey Aktif Maddelerin Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan UzaklaşmasıAÜ-BAP 200012 ay4.964 TLProf. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
73. Seydi Suyu’nda Azot ve Fosfor Döngüsünün ModellenmesiAÜ-BAP00 02 28200012 ay4.571 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
74. Açık Ortam (İmisyon) Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Ölçümü ve Eskişehir için Mevcut VOC Potansiyelinin Belirlenmesi AÜ-BAP00 02 13200036 ay6.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
75. Microclimate Indoor Monitoring in Cultural Heritage Preservation (MIMIC) European Union 5th Framework Programme Proposal Number EVK4-2000-22058, Hava Kirliliği Enstitüsü CNR Roma-Italya, Haziran 2000-Ekim 2002 tarihleri arasında Projede Araştırma EVK4-2000-22058200027 ay Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
76. Kirletici Gaz Bileşenlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle GiderilmesiAÜ-BAP99 02 38199936 ay29.507 TLProf. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
77. Anadolu Üniversitesi Yunusemre ve İki Eylül kampusleri Atıklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçeneklerinin İncelenmesiAÜ-BAP99 02 2819993610.350 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
78. Seydi Suyu Havzasında Su Kalitesinin Gözlemlenmesi Hidrolojik Çevrimin ve Havza Su Kalitesinin ModellenmesiAÜ-BAP98 02 03199836 ay1.785 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
79. Petrol Formasyon Suyunun Analizi ve Kirletici Bileşenlerin Değişik Yöntemlerle Deşarj Sınırlarının Altına Indirilebilirliğinin AraştırılmasıAÜ-BAP1997/10199736 ay Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
80. Doğal Su Sistemlerinde Su Kirliliğinin Bilgisayar Modelleri Kullanılarak Araştırılması ve Bu Modellerin Eskişehir Bölgesi Akarsularına (Porsuk Çayı, Seydi Suyu) UyarlanmasıAÜ-BAP1996/Karar no199612 ay100 TLProf.Dr.Erdem ALBEK
81. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında gerçekleştirilen “Atıksu Arıtım Tesislerinde Arıtma Verimliliği, Analiz ve Değerlendirme”  199612 ay Doç.Dr.Müfide BANAR
82. Endüstriyel Atık Sulardan Yağın ve Azotlu Bileşiklerin Elektrokimyasal Yöntemlerle UzaklaştırılmasıAÜ-BAP94 02 01199424 ay223 TLProf.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
83. Endüstriyel Atık Sulardan Boyar Maddeler, Siyanür ve Ağır Metallerin Çeşitli Elektrokimyasal Yöntemlerle UzaklaştırılmasıAÜ-BAP93 02 01199336 ay320 TLProf.Dr.A.Savaş Koparal
84. Kükürt Dioksit ve Gaz Şeklindeki Inorganik Florlu Bileşiklerin Tütün Bitkisine Olan Birlikte ve Bireysel Etkilerinin Incelenmesi, Kallus Kültürü ile Elde Edilen Tütün Bitkilerinde Varyasyonun AraştırılmasıAÜ-BAP95/10   Doç.Dr.Arzu Çiçek
85. Nano Teknolojik Hava Sterilizasyon Ünitesi SANTEZ   127.600 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!