Skip Navigation Links English  

Sıra

Eğitim Amaçları

EA1

Profesyonel iş hayatında çevre mühendisliğinin çeşitli alanlarında ulusal ve uluslararası faaliyet gösterir.

EA2

Kamu veya özel sektörde liderlik konumundaki görevlere sahip olurlar.

EA3

Ulusal veya uluslararası Ar-Ge odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların Ar-Ge merkezleri ve araştırma enstitüleri, vb.) araştırmacı olarak görev alırlar.

EA4

Küresel değişimler doğrultusunda gelişen yeni alanlarda (endüstriyel simbiyoz, sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel/rejeneratif ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil mutabakat, vb.) çalışmalarda bulunur.

EA5

Çevre mühendisliği alanında kendi işini kurar ve istihdam sağlar.

 

PÇ No

Program Çıktıları

PÇ1

Matematik, fen bilimleri,  istatistik ve çevre mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi

PÇ2

Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; mesleki gelişmeleri izleyecek düzeyde genel ve mesleki İngilizce kullanabilme becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma beceris, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

                                         

Tablo. Güncellenen eğitim amaçlarına karşılık gelen program çıktıları

   

 

EA 1

EA 2

EA 3

EA 4

EA 5

PÇ 1

X

 

 

 

 

PÇ 2

X

 

X

 

 

PÇ 3

X

 

X

 

 

PÇ 4

X

 

X

X

 

PÇ 5

X

 

X

 

 

PÇ 6

X

X

 

 

X

PÇ 7

X

X

X

 

X

PÇ 8

X

 

X

X

 

PÇ 9

X

 

X

 

X

PÇ 10

X

X

X

X

X

PÇ 11

X

X

X

X

X

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!