Skip Navigation Links English  

Graduate Theses


NoStudentTez BaşlığıTypeYearSupervisor
1. PHANINDRA PRASAD THUMMALA Investigation of the structured packing surface textures influence on CO2 absorption using openfoam PhD2018 PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN ; DOÇ. DR. AHMET OZAN ÇELİK
2. MERVE ŞAHİN Porsuk Çayı'nın su kalite indekslerine göre değerlendirilmesi ve baraj gölü trofik seviyesinin belirlenmesi PhD2018PROF. DR. ARZU ÇİÇEK
3. AYŞE GÜNGÖRDÜ Atıksulardan ileri arıtım yöntemleri ile antibiyotik giderimi PhD2018PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN
4. MOHAMMED AZEEZ OTHMAN Sulu çözeltide pestisitlerin elektrokimyasal yöntemlerle giderilmesi PhD2018 PROF. DR. YUSUF YAVUZ
5. DENİZ ÖZTÜRK Mermer endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtılması MS2018PROF. DR. YUSUF YAVUZ
6. ŞEVKİYE TURAN Otellerde sürdürülebilir çevre yönetimi ve Eskişehir örneği MS2018PROF. DR. MÜFİDE BANAR ; DOÇ. DR. AYSUN ÖZKAN
7. ZEYNEB MERVE ÜNVER Tatlı su ve topraktan izole edilmiş mikroalglerin biyoyakıt üretimi için karakterizasyonu MS2017 PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN
8. SUZAN EROĞLU ÖNPEKER Ağır metal içeren elektrokoagülasyon atığının değerlendirilmesi için bir endüstriyel simbiyoz uygulamasının geliştirilmesi MS2017PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN
9. SEVİM BURÇİN CAN Şehir merkezi ve il ölçeklerinde hava kalitesi tahmini için alan kullanımı regresyon modelleri geliştirilmesi: kütahya örneği MS2017YRD. DOÇ. DR. HİCRAN ALTUĞ
10. AYŞE ÖZLEM YILMAZ Porsuk Çayı su örneklerinde bazı mikro ve makro elementlerin araştırılması MS2017PROF. DR. ARZU ÇİÇEK
11. TUGBA DOĞAN Fotokatalitik kaplama yapılan reaktör ile dielektrik bariyer deşarjı yapılarak sulardan diklofenak giderimi MS2017PROF. DR. ALİ SAVAŞ KOPARAL
12. EMRE ODUNCU Elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon yöntemi ile katı atık düzenli depolama sahası sızıntı suyunun arıtımı MS2017PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN
13. GÜLZADE KÜÇÜKAÇIL Kütahya bölgesinde uçucu organik bileşiklerin alansal dağılımlarının ve kaynaklarının pasif örnekleme metodu ile belirlenmesi MS2016DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA
14. ELİF YILMAZ Yolcu uçağı motorları için emisyon indisi geliştirilmesi ve gerçek uçuş koşullarında emisyonların belirlenmesi MS2016YRD. DOÇ. OZAN DEVRİM YAY
15. ÖZGÜR NAZİKCAN Hastane atıksularının elektrokimyasal arıtım yöntemleri ile giderilmesi MS2016PROF. DR. ALİ SAVAŞ KOPARAL
16. PELİN ARI Kütahya bölgesinde atmosferik parçacıkların boyut dağılımının, kimyasal karakterizasyonunun ve sağlık etkilerinin incelenmesi MS2016DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA
17. EMRE CAN Kütahya ili genelinde partikül madde kirletici kaynaklarının belirlenmesi MS2016 DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA
18. METE EMRE ERGÜÇLÜ Alternatif yakıt kullanılarak üretilen çimentodan mamul betonarme su yapılarında eser element özütleme karakteristiklerinin incelenmesi MS2016PROF. DR. ARZU ÇİÇEK
19. ECE YAPICI Elektronik atıklardan değerli metallerin biyosorpsiyon yoluyla geri kazanımı MS2016DOÇ. DR. AYSUN ÖZKAN
20. NARİN POLAT Kütahya bölgesinde inorganik kirleticilerin alansal dağılımlarının ve mevsimsel değişimlerinin pasif örnekleme metodu ile belirlenmesi MS2016DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA
21. AKİF ARI Eskişehir atmosferindeki pm2.5 parçacıklarının kimyasal karakterizasyonu ve kaynaklarının belirlenmesi PhD2016DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA
22. ERHAN UYSAL Eskişehir'deki sulama göletlerinin su kalite indekslerinin belirlenmesi ve ekolojik açıdan değerlendirilmesi MS2015PROF. DR. ARZU ÇİÇEK
23. GÜLDEN TOK Refrakter tuğla üretiminin yaşam döngüsü analizi ve yaşam döngüsü maliyeti yöntemleriyle değerlendirilmesi MS2015DOÇ. DR. AYSUN ÖZKAN
24. GÜRAY EMİR Seramik endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılması MS2015PROF. DR. YUSUF YAVUZ
25. MESUT ÇİFTÇİ Seydisuyu (Eskişehir) havzasında su ve sediment kalitesinin belirlenmesi MS2015PROF. DR. ARZU ÇİÇEK
26. ZEHRA YİĞİT AVDAN Tarımsal havza sulak alanlarında karbon ve nütrient birikimi PhD2015PROF. DR. ERDEM AHMET ALBEK ; DOÇ. DR. HATİCE İNAN
27. ALPER MERGEN Baskılı devre kartı atıklarının pirolizi sonucu oluşan ürünlerin karakterizasyonu MS2015DOÇ. DR. MÜFİDE BANAR
28. ALEV KULAÇ Ağır metal kirliliği olan toprakların bitkilerle arıtımı ve bitkilerin piroliz yoluyla değerlendirilmesi MS2015DOÇ. DR. MÜFİDE BANAR ; DOÇ. DR. AYSUN ÖZKAN
29. EMİNE ESRA GEREK Sirke üretim endüstrisi atıksuyunun elektrokimyasal arıtımı ve toksisitesi PhD2015PROF. DR. ALİ SAVAŞ KOPARAL
30. HALİL İBRAHİM HACIOĞLU Kütahya bölgesinde hava kalitesi izleme istasyonları için yer seçimi ve istasyonlarda ölçülen kirleticilerin zamansal değişimleri MS2015DOÇ. DR. EFTADE EMİNE GAGA ; YRD. DOÇ. DR. OZAN DEVRİM YAY
31. ENİS HASANOĞLU Borabey göletinin termal katmanlaşma yapısının ve çözünmüş oksijen profilinin incelenmesi ve CE-QUAL-W2 ile modellenmesi MS2015DOÇ. DR. SERDAR GÖNCÜ
32. SEHER TOPAL Kağıt endüstrisi atık suyunun elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtımı MS2015PROF. DR. ÜMRAN TEZCAN ÜN
33. FADİME KARAER Ultrasonik sistemlerle suda Klebsiella pneumonia dezenfeksiyonu MS2014PROF. DR. ALİ SAVAŞ KOPARAL
34. Meltem Kaya Küçük Su Kütlelerinde Su Kalitesinin Havza Bileşenleri ile Etkileşimi MS2013Prof Dr. Erdem Ahmet Albek
35. Esra KAÇAR Sulu Çözeltilerden Ultrasonik Sistem ile Renk Giderimi MS2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
36. Alper UĞUROĞLU Seydisuyu Havzası Yeraltı Su Kalitesinin ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi MS2013Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
37. Hicran ALTUĞ Bazı Hava Kirleticilerinin İlkokul Çocuklarında Solunum Fonksiyonları ve Astım ve Alerjik Hastalıklarla İlişkili Semptom Prevalansına Etkisi PhD2013Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
38. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ Atmosferik Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü İçin Pasif Örnekleyici Geliştirilmesi ve Kullanımı PhD2013Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu - Doç. Dr. Eftade Gaga
39. Alp Özdemir Türkiye'de Demiryolu Ulaşımının Yaşam Döngüsü Analizi ve Yaşam Döngüsü Maliyeti Yöntemleri ile Değerlendirilmesi MS2013Doç. Dr. Müfide Banar
40. Seçil GÜREL Karışık Endüstriyel Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı MS2013Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren - Prof. Dr. Yusuf Yavuz
41. Seda HERGÜNVARIM Ultrasound Ortamında E.COLİ Dezenfeksiyonuna Sistem Parametrelerinin Etkisi MS2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
42. Zerrin ÇOKAYGİL Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit Film Üretilmesi ve Gıda Ambalajı Olarak Değerlendirilmesi PhD2013Doç. Dr. Müfide Banar
43. Merve UYLAŞ Seyitgazi Yöresi İçme Sularında Bor Seviyelerinin Araştırılması MS2013Prof. Dr. Arzu Çiçek
44. Aylin KARAKAŞ Model Süt Endüstrsi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması MS2013Doç. Dr. Yusuf Yavuz
45. Fatma AKBIYIK Felent Çayı'nda Mikro ve Makro Elementlerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması MS2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
46. Ömer GÜNGÖR Aşağı Porsuk Çayı Havzasında Askıda Katı Madde Taşınımının Belirlenmesi ve Modellenmesi MS2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
47. Burcu ŞİMŞEK Şehirsel Havzalarda Oluşan Kirliliğin HSPF ile Modellenmesi ve İklim Değişikliği Etkilerinin Belirlenmesi-Eskişehir Örneği MS2011Doç. Dr. Mine Albek
48. Ayşe KANDEMİR Peynir Altı Suyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı MS2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
49. Ersin AYTAÇ Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Tekstil Atıklarının Arıtımı MS2011Doç.Dr.Ümran TEZCAN ÜN
50. Kağan ERYÖRÜK Et kesim ve paketleme tesisi atıksularının elektrokimyasal yöntemle arıtımı MS2011Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
51. Vildan AKYILDIZ Lastikten Türetilmiş Yakıt Pirolizi PhD2011Doç.Dr.Müfide BANAR
52. Uğur ÖNCEL Tekstil Endüstrisi Arıtma Çamurlarının İyileştirilmesi MS2010Yard. Doç. Dr. Mine Albek
53. Muhammed ERYILMAZ Biyokütleden Elde Edilen Aktif Karbonlar ile Sulu Çözeltiden Ağır Metal ve Boyarmadde Giderimi MS2010Yard. Doç. Dr. Özgül Gerçel
54. Gülşah TULGER Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetiminin Planlanması ve Tesis Yer Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri’nin Kullanımı MS2010Doç.Dr.Müfide BANAR
55. Gülçin DEMİREL İskenderun ve Payas’taki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Uçucu Organik Bileşiklere Kişisel Maruziyetlerinin İncelenmesi MS2010Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
56. Güven SEYDİOĞLU Bitkisel Atıkların Granül Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi MS2009Doç.Dr.Özgül GERÇEL
57. Ayla GÜN Türkiye Akarsularında Bor ve Organik Madde Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MS2009Doç.Dr.Mine ALBEK
58. Mutlu Uğur AKÇAY Ozon ve Biyofiltrasyonla Doğal Organik Madde Giderimi ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Oluşum Potansiyellerinin Belirlenmesi MS2008Yrd.Doç.Dr.Hatice İNAN
59. Zehra YİĞİT Fotokatalitik Arıtmanın Doğal Organik Madde (DOM) Karakterizasyonu ve Içme Suyu Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ)’ne Etkisi MS2008Yrd.Doç.Dr.Hatice İNAN
60. E.Esra GEREK Yeraltı Suyunun Ileri Dezenfeksiyonu Ve Toksisitesinin Incelenmesi MS2008Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
61. Akif ARI Eskişehir Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Derişimlerinin Ve Kaynaklarının Belirlenmesi MS2008Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
62. Filiz BAYRAKÇI KAREL Antibakteriyel Malzeme ve Sistemlerin Geliştirilmesi ve Dezenfeksiyon Uygulamaları PhD2008Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
63. Aysun ÖZKAN Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı PhD2008Doç.Dr.Müfide BANAR
64. Ayşe Gülhan KOYUNCU Şeker Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması MS2006Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
65. Alev KULAÇ Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Için Katı Atık Yönetim Sistemi Seçiminde Analitik Serim Süreci (Anp) Yaklaşımı MS2006Doç.Dr.Müfide BANAR
66. Erkan YILMAZ OHSAS 18001 Iş Sağlığı, Iş Güvenliği Yönetim Sisteminin Çevre Yönetim Sistemine Entegrasyonu-Seramik Sektörü Uygulaması MS2006Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
67. Canan GÜREL Tekstil Endüstrisi Atıksularında Boyarmadde Ve Toksisitenin Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi MS2006Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
68. Tuğba AYVAZ KAHRAMANTEKİN Atmosferik Partiküllerde Iyon Analizi ve Istatistiksel Değerlendirme MS2006Yrd.Doç.Dr.Eftade GAGA
69. Saye Nihan ÇABUK Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Stratejik Çevresel Değerlendirme Çalışması: Eskişehir Kenti Için Toplu Konut Alanı Yer Seçimi MS2006Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
70. Ebru ÖNDER Sulu Organik Çözeltilerin Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması PhD2006Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
71. Ozan Devrim YAY Eskişehir ve Yakın Çevresinde Yüzey Ozon Dağılımının MM5-CAMx Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi PhD2006Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
72. Hatice Kalyoncu Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’nin Atık Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi MS2005Doç.Dr.Müfide BANAR
73. Zerrin ÇOKAYGİL Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi MS2005Doç.Dr.Müfide BANAR
74. Özlem ÖZDEN Hava Kalitesinin Monitorlanmasında Pasif Örnekleyicilerin Kullanılması MS2005Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
75. Serdar GÖNCÜ Iklim Değişikliğinin Su Havzalarına Etkisinin HSPF Modeli Ile Incelenmesi PhD2005Prof.Dr. Erdem ALBEK
76. Semra MALKOÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisi Küllerinin Mikrobiyolojik Açıdan Incelenmesi, Toksisite Ve Mutajenite Tayinlerinin Yapılması PhD2004Doç.Dr.Müfide BANAR
77. Serkan UĞUR Zeytinyağı Atık Sularının Elektrokimyasal Arıtımı MS2004Doç.Dr.Ümran TEZCAN ÜN
78. Çiğdem VARDAR Eskişehir Katı Atık Depolama Sahasından Alınan Toprak Ve Bitki Örneklerindeki Kirletici Bileşenlerin Belirlenmesi MS2004Doç.Dr.Müfide BANAR
79. Ümit ALTAY Zeytinyağı Atıksularının Arıtımında Elektrokimyasal Yükseltgemenin Uygulanması MS2004Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
80. Banu KARAKURT Türkiye Akarsularında Debi, Ph, Alkalinite Ve Sülfatta Yıllar Boyu Eğilimlerin İzlenmesi MS2003Prof.Dr. Erdem ALBEK
81. Hicran ÇINAR Eskişehir Için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması MS2003Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
82. Filiz BAYRAKÇI Antibakteriyel Dolgulu Kolonlarda Bakteri Dezenfeksiyonu MS2002Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
83. Oğuzhan TÜZEL Sulardan Elektrokimyasal Yöntemle Bakteri Giderimi MS2002Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
84. Aysun ÖZKAN Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu Ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi MS2002Doç.Dr.Müfide BANAR
85. Yeşim AKSAKAL Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi’nde Entegre Katı Atık Yönetimi Uygulaması MS2002Doç.Dr.Müfide BANAR
86. Özgül GERÇEL Hidrojen Sülfür Gazının Elektrokimyasal Giderimi PhD2002Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
87. Mine ALBEK Seydi Suyu Havzasında Yaygın Kaynak Kirliliğinin Sediment Bazında Modellenmesi PhD2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
88. Ümran Tezcan ÜN Baca Gazından Elektrokimyasal Kükürt Dioksit Giderimi PhD2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
89. İsmail KARAÇAM Bozüyük Yöresinde SO2’den Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Bazı Bitki Türleri ile İzlenmesi MS2001Doç.Dr. Arzu ÇİÇEK
90. Nilüfer TETİK Bozüyük Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerde ve Topraklarda Besi Elementlerinin Dağılımı MS2001Doç.Dr. Arzu ÇİÇEK
91. Hülya TUNA Bozüyük Yöresindeki Endüstriyel Faaliyetlerden Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin Toprak ve Bitkideki Birikimi MS2001Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
92. Serdar GÖNCÜ Seydi Suyu'nda Azot ve Fosfor Döngüsünün Modellenmesi MS2001Prof.Dr. Erdem ALBEK
93. Ebru ÖNDER Yüzey Aktif Maddelerin Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan Uzaklaştırılması MS2001Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
94. Elif ATASOY Eskişehir’de Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Emisyon Potansiyelinin belirlenmesi MS2001Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
95. Zeynep Pınar ÖZTÜRK Eskişehir’de Konutsal Isıtma Sistemleri, Enerji Kullanımı ve Emisyon Kaynaklarının Mahalleler Bazında Dağılımlarının Haritalandırılması MS2001Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
96. Zuhal KOLAYLI Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Adsorpsiyon Önişlemi ile Alüminyum Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Giderilmesi MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
97. Şehnaz GÖKŞEN Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Kimyasal Koagülasyon Önişlemi ile Demir Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Giderilmesi MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
98. Yusuf YAVUZ Tekstil Atıksularından Boyarmaddelerin Elektroadsorpsiyonla Uzaklaştırılması MS1998Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
99. Sema ÜNAL Metal İşlem Sanayiinde Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Performansı ve Rehabilitiasyon Planlaması MS1998Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
100. Fatma BİLGE Porsuk Baraj Gölü Su Kalitesi İzleme Çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması MS1997Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!