Skip Navigation Links English  

Research ProjectsNoKonuTypeProject NoStartDateDurationBudgetExecuter
1. Atık Sudaki Azot ve Fosfor Kirliliğinin Membran Fotobiyoreaktörde Saf Alg Kültürü Kullanılarak Gideriminin İncelenmesiBAP 2019 16487Doç.Dr. Serdar Göncü
2. İleri Arıtım Yöntemleri ile Su ve Atıksulardan Renk GiderimiESTÜ-ADP 2019 3612Dr. Öğr.Üyesi Filiz Bayrakcı Karel
3. Havacılıkta Kullanılan Epoksi Kompozitlerin Yanma Davranışlarının, Ekotoksisitelerinin Araştırılması ve Çevre Dostu Güç Tutuşur Katkıların Değerlendirilmesi ESTÜ-ADP 2019 39999,64Prof.Dr. Ali Savaş KOPARAL Prof.Dr. Mustafa Erdem Üreyen Öğr.Gör.Dr. Fadime KARAER ÖZMEN (Araştırmacı)
4. Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Pestisit Giderimi ESTÜ-ADP 2019 27316Prof.Dr. Yusuf YAVUZ
5. Trifenilmetan Boyaların Biyobozunma ile Giderilmesi ESTÜ-ADP 2019 9678,50Doç. Dr. Semra MALKOÇ
6. LDPE Atıklarının Piroliz Sıvı Ürün Bileşiminin Temel Bileşen Analizi Yöntemiyle DeğerlendirilmesiESTÜ-ADP 2019 16350Prof. Dr. Aysun ÖZKAN
7. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Geri Dönüşümünün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yöntemiyle İncelenmesiESTÜ-ADP 2019 12666Dr.Öğr.Üyesi Zerrin GÜNKAYA
8. Plastik Atıklardan Karbon Nanotüp EldesiESTÜ-ADP 2019 15685Prof. Dr. Müfide BANAR
9. Kentsel Katı Atıkların ve Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Birlikte Pirolizi ESTÜ-ADP 2019 4730Dr.Öğr.Üyesi Alp ÖZDEMİR
10. Kimyasal Girdi Odaklı Hiper Spektral Görüntüleme Ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin KullanımıTÜBİTAK 2018 246289Prof. Dr. Müfide BANAR
11. İnorganik Hava Kirleticiler (NO2, SO2 Ve Ozon) İçin Pasif Örnekleyicilerin Araştırılması-GeliştirilmesiAÜ- TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİ 2018 153400Prof.Dr. Tuncay Döğeroğlu
12. Elektrokimyasal Yöntemlerle Pestisitlerin GiderilmesiBAP 2018 40000Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
13. Yeraltı Sularındaki Sıcaklık ve Seviye Değişimlerinin Alternatif Cihazlar ile Karşılaştırmalı İncelenmesiBAP 2018 23658Doç. Dr. Serdar Göncü
14. Deri Endüstrisi Atıksuyunun Ardışık Olarak Metakaolin Esaslı Jeopolimer ve Elektrokimyasal Yöntemlerle ArıtımıTÜBİTAK 2018 55000Öğr.Gör.Dr. E. Esra Gerek
15. Mermer Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle ArıtılmasıBAP 2018 10000Prof. Dr. Yusuf Yavuz
16. Ürün Çeşitliliğine Göre Tarım Topraklarında Karbon Dinamiğinin Belirlenmesi BAP 2018 9800Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
17. Farklı Alan Kullanımlarında Denitrifikasyon Hızlarının BelirlenmesiBAP 2018 9800Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
18. Sulak Alanların Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Veri Tabanı TasarımıBAP 2018 9972Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
19. Yaşayan Duvarların Isı Değişiminin TespitiBAP 2018 5400Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
20. Ultrasonik ve Fentom Yöntemleri Kullanılarak Sulardan Renk Giderimi ESTÜ-ADP 201720199997,88Dr. Öğr.Üyesi Filiz Bayrakcı Karel
21. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Akredite Laboratuvar Olanaklarının İyileştirilmesiBAP 2017 1567584 
22. Kompozit Ambalaj Atıklarının Pirolizi ve Gaz Üründen Karbon Nanotüp (CNT) Eldesi TÜBİTAK 2017 187907 
23. Kompozit Ambalaj Atıklarının Pirolizi ve Ürünlerin Karakterizasyonu AÜ-BAP 2017 107805 
24. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yöntemiyle Çevresel Etkileri Azaltmaya Yönelik Bir Yeşil Bina Uygulaması: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖrneğiAÜ-BAP 2017 117379 
25. Atık Baskılı Devre Kartı (BDK) Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı Üründen Biyosorpsiyon Yoluyla Değerli Metal Geri Kazanımı AÜ-BAP 2017 359337 
26. NO2, SO2 ve Ozon Pasif Örnekleyicilerinin Ticari Pasif Örnekleyiciler ve Referans Metotlarla Performans Karsilastirma Çalismalari AÜ-BAP 2017 13500 
27. Kütahya Hava Kalitesinin ve Partikül Madde Genotoksisitesinin AraştırılmasıAÜ-BAP 2017 560846 
28. Baca gazından Karbondioksitin sorpsiyonyöntemiyle giderilmesiAÜ-BAP 2017 169679 
29. Ticari Aktif Karbon Kullanılarak Tetrasiklin GiderimiAÜ-BAP 2017 11400 
30. Sentetik Yeraltı Suyunda Alg Biyokütlesi Kullanılarak Nitrat Kirliliğinin GiderilmesiBAP 20162019491618Doç.Dr. Serdar Göncü
31. Boyar Maddelerin Gideriminde Farklı Nanomalzemelerin Etkinliğinin AraştırılmasıBAP 2016201917557Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
32. Borabey Göleti ve Havzasında Pestisit Dinamiğinin İncelenmesiBAP 2016201949500Doç.Dr.Mine Albek
33. Deri Endüstrisi Atıksuyunun Ultrosonik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması ve Toksisitesinin DeğerlendirilmesiESTÜ-ADP 2016201939994,56Dr. Öğr.Üyesi Filiz Bayrakcı Karel
34.  Farklı Atıklardan Geosentetik Malzeme Üretilmesi ve Düzenli Depolama Tesislerinde Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanım Potansiyelinin ArastırılmasıAÜ-BAP 2016 27710 
35.  Elektronik Atıklardan Degerli Metal Geri KazanımıAÜ-BAP 2016 29680 
36.  Bina Yasam Döngüsü DegerlendirmesiAÜ-BAP 2016   
37. Mühendislik Fakültesi’nde Çevre ve Is Saglıgı /Güvenligi Sistemlerinin KurulmasıAÜ-BAP 2016 1480621 
38. Bor Madenlerinde Olusan Atık Killerin Degerlendirilmesi AÜ-BAP 2016 648847 
39. İnorganik Pasif Örnekleicilerin Laboratuvar Koşullarında (Deney Odası) Validasyon ÇalışmalarıAÜ-BAP 2016   
40. NO2, SO2 ve Ozon Pasif Örnekleyicilerinin Ticari Pasif Örnekleyiciler ve Referans Metotlarla Performans Karsilastirma Çalismalari AÜ-BAP 2016 13500 
41. Kütahya'da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Kaynakların Tespiti, Ölçümler ve Sağlık Riski AnaliziTÜBİTAK 2016 493271 
42. Bolu Atmosferinde Gaz Fazı Kirleticilerin Uzun Vadeli, Alansal Değişiminin İncelenmesi: Yüksek Ozon Konsantrasyonlarına Biyojenik Uçucu Bileşiklerin Katkısı TÜBİTAK 2016 355430 
43. Modelling of CO2 Sorption in the Fluidized Bed Reactor Using Computational Fluid Dynamics (CFD)AÜ-BAP 2016   
44. Isolation of Cyanobacteria from Local Sources and It’s CharacterizationAÜ-BAP 2016 10000 
45. Borabey Göleti ve Havzasının Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Havza GöletKalite Dinamiğinin İncelenmesiAÜ-BAP 2016  Prof. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
46. Sentetik Yeraltı Suyunda Alg Biyokütlesi Kullanılarak Nitrat Kirliliğinin GiderilmesiAÜ-BAP 2016  Doç. Dr. Serdar Göncü
47. Farklı bitki çeşitliliğine sahip yapay sulak alanların bor (B) maden atık sularının biyoremediasyonu için kullanılma potansiyelinin Belirlenmesi ve Bitki Çeşitliliğinin B giderimiÜzer,ne Olan Etkilerinin Ortaya ÇıkartılmasıTÜBİTAK 2015  Prof. Dr. Arzu Çiçek
48. Bazı Kuş Türlerinde Ağır Metal Birikimi Üzerine AraştırmalarAÜ-BAP 2015  Doç. Dr. Semra Malkoç
49. Su ve Atıksularda İleri Arıtım Yöntemlerinin Etkinliğinin İncelenmesiAÜ-BAP 2015  Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYRAKÇI KAREL
50. Göllerdeki Termal Katmanlaşmanın Basit ve Mevcutta Kullanılmakta Olan Tek Noktalı Sıcaklık Ölçüm Sistemleri İle Ölçülmesinin SağlanmasıAÜ-BAP 2014  Doç. Dr. Serdar Göncü
51. Porsuk Baraj Gölü’nün Katmanlaşmaya Bağlı Çözünmüş Oksijen Derişiminin Monitorlanması ve Gölün Doğal Özümseme Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Hipolimnetik Havalandırma Yönteminin Uygunluğunun AraştırılmasıAÜ-BAP 2014  Doç. Dr. Serdar Göncü
52. Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin DeğerlendirilmesiAÜ-BAP1301F037201324 ay Doç. Dr. Müfide BANAR
53. Kütahya Hava Kalitesinin ve Partikül Madde Genotoksisitesinin Araştırılması.AÜ-BAP 2013  Doç. Dr. Eftade GAGA
54. Kütahya'da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Kaynakların Tespiti, Ölçümler ve Sağlık Riski AnaliziTÜBİTAK112Y305201336 ay Doç. Dr. Eftade GAGA
55. Eskisehir Atmosferindeki PM2.5 Örneklerinin Kimyasal Karakterizasyonu ve Ikincil Organik Aerosol Katkısının BelirlenmesiTÜBİTAK113Y3242013  Araş. Gör. Akif ARI
56. Kemilüminesans Ölçümüne Dayalı NOx Analizöründe Su Girişim Etkisinin Seçici Membran Kullanılarak Giderilmesi ve Analizör Veriminin BelirlenmesiAÜ-BAP1209F148201212 ay10.000 TLYrd. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY
57. Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemi ile BelirlenmesiAÜ-BAP1209F145201212 ay9.221 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
58. Porsuk Baraj Gölü’nün Katmanlaşmaya Bağlı Çözünmüş Oksijen Derişiminin Monitorlanması ve Gölün Doğal Özümseme Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Hipolimnetik Havalandırma Yönteminin Uygunluğunun AraştırılmasıAÜ-BAP1208F129201224 ay48.371 TLYrd. Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
59. Borabey Göleti ve Havzasının Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Havza – Gölet Kalite Dinamiğinin İncelenmesiAÜ-BAP1206F097201224 ay44.301 TLProf. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
60. Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Elektrokimyasal ve Kombine (Elektrokimyasal-Biyolojik) Yöntemlerle ArıtımıAÜ-BAP1203F051201212 ay55.999 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
61. Ultrasonik Sisteme Çeşitli Ortam İyonlarının Etkisinin İncelenmesiAÜ-BAP1202F028201212 ay49.929 TLYrd. Doç. Dr. Filiz BAYRAKÇI KAREL
62. Ultrasonik Sistemle Sulardan Renk GiderimiAÜ-BAP1202F027201212 ay49.997 TLYrd. Doç. Dr. Filiz BAYRAKÇI KAREL
63. Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Bitkilerle Arıtımı ve Bitkilerin Piroliz Yoluyla DeğerlendirilmesiAÜ-BAP1102F025201124 ay Yrd.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
64. Elektrokimyasal Yöntemle Kağıt Endüstrisi Atıksuyunun ArıtımıAÜ-BAP1101F006201112 ay10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
65. Kırsal, Kentsel ve Tünel Ortamlarında Çok Halkalı Aromatik Bileşikler (PAH) ve Uçucu Organik Bileşikler (UOB): Derişimleri, Kaynakları, Emisyon Faktörleri ve PAH’ların Gaz Partikül DağılımlarıAÜ-BAP1103F065201124 ay41.111 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
66. Et, Kesim ve Paketleme Atıksularının Borusal Reaktörde Elektrokimyasal ArıtımıAÜ-BAP1006F1392011 10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
67. Peynir Altu Suyunun Elektrokoagulasyon Yöntemiyle ArıtımıAÜ-BAP1101F00720112011 10.000 TLDoç.Dr. Ümran TEZCAN ÜN
68. Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların Pirolizi ve Katı Ürünün Karbon Siyahı Olarak DeğerlendirilmesiTÜBİTAK108Y267200924 ay217.600 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
69. Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Ölçümünde Kullanılan Pasif Örnekleyicilerin Saha ve Laboratuar Koşullarında ValidasyonuAÜ-BAP080235200836 ay503.530 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
70. Atık Lastiklerin Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin KarakterizasyonuAÜ-BAP080237200836 ay497.200 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
71. Atmosferik Organik Bileşiklerin Ölçümü İçin Pasif Örnekleyici Geliştirilmesi ve KullanımıAÜ-BAP080232200824 ay20.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
72. Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkilerinin BelirlenmesiAÜ-BAP080227200824 ay20.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
73. Yeraltı suyunun elektrokimyasal dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon sonrası toksisitesinin belirlenmesiTÜBİTAK 2008 20.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
74. Nanoteknolojik Malzeme Katkılı Hibrit Su Dezenfeksiyon Sistemi UygulamasıTÜBİTAK108Y019200824 ay150.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
75. Aşağı PORSUK Çayı Havzasında İklim Değişikliğinin Hidrolojik Çevrime ve Su Kalitesine Etkilerinin HSPF Modeli Kullanılarak İncelenmesi ve En iyi Su Yönetimi Stratejilerinin BelirlenmesiTÜBITAK108Y091200836 ay267.076 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
76. Elektrokimyasal Yöntemlerle Şeker Fabrikası Atıksularının Arıtımı AÜ-BAP04 02 602007 48.213 TLProf. Dr. Savaş KOPARAL
77. Türkiye'de Uluslararası Trafiğe Açık Havaalanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının AnaliziAÜ-BAP05 15 21200736 ay3.500 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
78. Çevre Mühendisliği Bölümü Altyapısının İyileştirilmesiAÜ-BAP07 02 26200712 ay403.073 TLYar. Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
79. Bolu Atmosferinde PCB (Çok Klorlu Bifeniller)’Lerin Karakterizasyonu ve Kaynak BelirlenmesiAİBÜ 2007 15.000 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
80. Mogan Gölü (Ankara) Bentik Omurgasızlarında (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Taksonomik Incelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abeyyotik Ögelerde Birikimlerinin AraştırılmasıTÜBİTAK107T2872007 20.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
81. Erzurum Kent Merkezinde Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Alansal DağılımıTÜBİTAK107Y0212007 335.000 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
82. Eskişehir ve Iskenderun'da Temiz Hava Için El Ele (Together Towards Clean Aır in Eskisehir And Iskenderun-Turkey. MATRA Projesi (MATRA Project) MATRA 200736 ay698.344 €Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
83. Ozon Biyofiltrasyon Ve Nano Film Bazlı Fotokatalitik Arıtma seçenekleri ile içme suyu kalitesinin arttırılmasıDPT 200636 ay Yrd. Doç. Dr. Hatice İNAN
84. Hava Kalitesini İzleme ve Ölçüm İstasyonunun Kurulması ve Modelleme Alt Yapısının GüçlendirilmesiAÜ-BAP05 02 40200612 ay345.000 TLProf. Dr. Serap KARA
85. Tekstil Sektöründe Kullanılacak Gümüş Içerikli Nano Boyutlu Biyo Antimikrobiyal Malzemelerin GeliştirilmesiSANTEZ 2006 100.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
86. Kalite Yönetimi ve Öz Değerlendirme Çalışması AÜ-BAP05 02 382005 11.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
87. Metal iyon katkılı hidroksiapatit esaslı antibakteriyel seramik tozun karakterizasyonu ve sitotoksisitesinin belirlenmesiAÜ-BAP05 02 10200512 ay9.999 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
88. Kentsel Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin (PAHs) Monitorlanması: Karakterizasyonu ve Kaynak BelirlemeAÜ-BAP05 02 22200524 ay101.496 TLDoç. Dr. Eftade GAGA
89. Eskişehir Ilinin Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Karakterizasyon, kaynak belirleme ve sağlık etkileriTÜBİTAK104Y2632005 89.100 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
90. Ozon, Biyofiltrasyon ve Nano Film Bazlı Fotokatalitik Arıtma Seçenekleriyle Içme Suyu Kalitesinin ArttırılmasıDPT2005K1201102005 550.000 TL 
91. Nano Kristal Titanyum Dioksit Film Tabakası Uygulaması Ile Foto(elektro)katalitik (FEK) Solar Arıtma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Içme Suyu Arıtımında KullanılmasıTÜBİTAK104Y2482005 83.000 TL 
92. Evsel Katı Atık Yönetim Sistemleri Kapsamında Toplama ve Taşıma Koşullarının OptimizasyonuAÜ-BAP05 02 39200536 ay9.962 TLDoç. Dr. MÜfide BANAR
93. Antibakteriyel Malzeme ve Sistemlerin Geliştirilmesi ve Dezenfeksiyon UygulamalarıAÜ-BAP05 02 09200536 ay19.998 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
94. Atık Suda Dispers Boya Giderimi DPT2005K120110200512 ay50.000 TLDoç. Dr. Özgül GERÇEL
95. Sepiyolit ve Zeolit’in Çöp Deponi Tabakalarında Kullanımının AraştırılmasıTÜBİTAK 2005   
96. Eskişehir’de Çevre Kalitesinin Bitkiler Aracılığı ile BiyomonitorlanmasıAÜ-BAP05 29 48200524 ay470.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
97. Integrated Health-Care Waste Management of IstanbulLIFELIFE/TCY/TR/0542004 569,000 €Doç. Dr. Müfide BANAR
98. Development of Higly Functional Surfactants and Their Application on Tar Removal from Sand  2004  Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL
99. Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)AÜ-BAP04 02 05200417 ay10.000 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
100. Sulu Organik Çözeltilerin Elektrokimyasal Yöntemle ArıtılmasıAÜ-BAP04 02 03200427 ay19.500 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
101. Tarımsal Atık Sulara Uygulanan Bazı Sentetik ve Biyolojik Kökenli Polimerlerin Etkilerinin AraştırılmasıAÜ-BAP 200427 ay51.347 TLDoç. Dr. Mine ALBEK
102. Süt ve Süt Ürünlerin Enstitüsü Atık Sularını Elektrokimyasal Yöntemlerle ArıtılmasıAÜ-BAP 200424 ay162.525 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
103. Adsorpsion Yöntemi İle Boya, Ağırmetal ve Pestisit GiderimiAÜ-BAP04 02 22200436 ay192.018 TLDoç. Dr. Özgül GERÇEL
104. Porsuk Havzası ve Porsuk Nehrinde Zemin, Sediment ve Su Kalitesinin BelirlenmesiTÜBİTAK104Y180200436 ay42.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
105. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle ArıtımıAÜ-BAP03 02 34200336 ay76.919 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
106. Yöresel Hava Kalitesinin Monitorlanmasında Pasif Örnekleyicilerin KullanılmasıAÜ-BAP03 02 51200324 ay10.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
107. İklim Değişikliğinin Su Havzalarına Etkisinin HSPF Modeli İle İncelenmesiAÜ-BAP03 02 60200324 ay17.050 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
108. Atıksuyun Elektrokimyasal Arıtımıyla Hidrojen Üretimi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak KullanılmasıAÜ-BAP03 02 05200336 ay71.903 TLProf. Dr. Ülker Bakır ÖĞÜTVEREN
109. Eskişehir’de Hava Kalitesinin NOx ve Ozon Kirliliği Açısından İzlenmesinde Pasif Örnekleme Yönteminin Kullanılması ve Kirlilik Haritalarının ÇıkarılmasıAÜ-BAP02 02 37200336 ay124.118 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
110. Eskişehir atmosferinde fotokimyasal tepkime ürünlerinin monitorlanması ve modellenmesiAÜ-BAP03 02 472003 19.050 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
111. Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle GiderimiAÜ-BAP03 02 11200336 ay39.310 TLDoç. Dr. Ümran Tezcan ÜN
112. Atık akü çözeltilerinden antimon giderilmesi ve geri kazanılmasıAÜ-ANHALT UNI 2002  Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
113. Laboratuar Ölçekli İnsineratörde İşletme Koşullarının Performans ve Atık Giderme Verimliliği Üzerine EtkisiAÜ-BAP02 02 35200236 ay49.891 TLDoç. Dr. Müfide BANAR
114. Bozüyük Yöresinde Endüstriden Trafikten ve Konutlardan Kaynaklanan Çeşitli Kirleticilerin Bazı Ağaç Yapraklarında, Tarımsal Ürünlerde ve Topraktaki Miktarlarının AraştırılmasıAÜ-BAP01 29 23200136 ay35.000 TLDoç. Dr. Arzu ÇİÇEK
115. Antibakteriyel Dolgulu Kolonlarda Su DezenfeksiyonuAÜ-BAP01 02 79 200112 ay6.000 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
116. Eskişehir Evsel Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel/Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle BelirlenmesiAÜ-BAP01 02 17200112 ay6.325 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
117. Tıbbi Atık Yakma Tesisi Gaz Emisyonları ve Küllerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi; Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin YapılmasıAÜ-BAP01 02 20200136 ay10.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
118. Tıbbi Atık Yakma Tesisi Gaz Emisyonları ve Küllerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi; Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin YapılmasıAÜ-BAP01 02 20200136 ay10.000 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
119. Fenolün Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan GiderimiAÜ-BAP01 02 52200136 ay Prof.Dr.A.Savaş KOPARAL
120. Elementel Demir Üzerinde Krom (VI)’nın İndirgenmesi ve Yüzey Oksitlerinin Reaksiyon Hızına EtkileriAÜ-BAP01 02 64200124 ay5.000 TLYrd. Doç. Dr. Sibel ULUDAĞ DEMİRER
121. Türkiye Akarsularında Askıda Katı Madde Değişiminin İncelenmesiAÜ-BAP03 02 57200124 ay2.094 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
122. Biyokütle Pirolizi ile Elde Edilen Sıvı Ürünlerin Özelliklerinin BelirlenmesiAÜ-BAP01 02 472001 21.742 TL 
123. Yüzey Aktif Maddelerin Elektrokimyasal Yöntemlerle Sudan UzaklaşmasıAÜ-BAP 200012 ay4.964 TLProf. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
124. Seydi Suyu’nda Azot ve Fosfor Döngüsünün ModellenmesiAÜ-BAP00 02 28200012 ay4.571 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
125. Açık Ortam (İmisyon) Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Ölçümü ve Eskişehir için Mevcut VOC Potansiyelinin Belirlenmesi AÜ-BAP00 02 13200036 ay6.000 TLProf. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
126. Microclimate Indoor Monitoring in Cultural Heritage Preservation (MIMIC) European Union 5th Framework Programme Proposal Number EVK4-2000-22058, Hava Kirliliği Enstitüsü CNR Roma-Italya, Haziran 2000-Ekim 2002 tarihleri arasında Projede Araştırma EVK4-2000-22058200027 ay Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
127. Kirletici Gaz Bileşenlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle GiderilmesiAÜ-BAP99 02 38199936 ay29.507 TLProf. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
128. Anadolu Üniversitesi Yunusemre ve İki Eylül kampusleri Atıklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçeneklerinin İncelenmesiAÜ-BAP99 02 2819993610.350 TLDoç.Dr.Müfide BANAR
129. Seydi Suyu Havzasında Su Kalitesinin Gözlemlenmesi Hidrolojik Çevrimin ve Havza Su Kalitesinin ModellenmesiAÜ-BAP98 02 03199836 ay1.785 TLProf. Dr. Erdem ALBEK
130. Petrol Formasyon Suyunun Analizi ve Kirletici Bileşenlerin Değişik Yöntemlerle Deşarj Sınırlarının Altına Indirilebilirliğinin AraştırılmasıAÜ-BAP1997/10199736 ay Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
131. Doğal Su Sistemlerinde Su Kirliliğinin Bilgisayar Modelleri Kullanılarak Araştırılması ve Bu Modellerin Eskişehir Bölgesi Akarsularına (Porsuk Çayı, Seydi Suyu) UyarlanmasıAÜ-BAP1996/Karar no199612 ay100 TLProf.Dr.Erdem ALBEK
132. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında gerçekleştirilen “Atıksu Arıtım Tesislerinde Arıtma Verimliliği, Analiz ve Değerlendirme”  199612 ay Doç.Dr.Müfide BANAR
133. Endüstriyel Atık Sulardan Yağın ve Azotlu Bileşiklerin Elektrokimyasal Yöntemlerle UzaklaştırılmasıAÜ-BAP94 02 01199424 ay223 TLProf.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
134. Endüstriyel Atık Sulardan Boyar Maddeler, Siyanür ve Ağır Metallerin Çeşitli Elektrokimyasal Yöntemlerle UzaklaştırılmasıAÜ-BAP93 02 01199336 ay320 TLProf.Dr.A.Savaş Koparal
135. NO2, SO2 ve Ozon Pasif Örnekleyicilerinin Kontrollü Atmosfer Koşullarında (Deney Odası) Validasyon ÇalışmalarıBAP   645946Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özden Üzmez
136. Bolu Atmosferinde Gaz Fazı Kirleticilerin Uzun Vadeli, Alansal Değişiminin İncelenmesi: Yüksek Ozon Konsantrasyonlarına Biyojenik Uçucu Bileşiklerin KatkısıTUBİTAK 1001   356060Prof. Dr. Serpil Yenisoy Karakaş
137. Yeraltı Sularındaki Sıcaklık ve Seviye Değişimlerinin Alternatif Cihazlar ile Karşılaştırmalı İncelenmesiAÜ-BAP   23658 
138. Borabey Göleti Havzasındaki Toprak İnfiltrasyon Hızının BelirlenmesiAÜ-BAP   26101 
139. Aerosol Depozisyon Yöntemi (ADY) Kullanılarak Metal İmplantların Gümüş İyonu İçeren Antibakteriyel Hidroksiapatit (HAP) ile KaplanmasıAÜ-BAP    Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYRAKÇI KAREL
140. Kükürt Dioksit ve Gaz Şeklindeki Inorganik Florlu Bileşiklerin Tütün Bitkisine Olan Birlikte ve Bireysel Etkilerinin Incelenmesi, Kallus Kültürü ile Elde Edilen Tütün Bitkilerinde Varyasyonun AraştırılmasıAÜ-BAP95/10   Doç.Dr.Arzu Çiçek
141. Nano Teknolojik Hava Sterilizasyon Ünitesi SANTEZ   127.600 TLProf.Dr.A.Savaş KOPARAL
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!